Δευτέρα , Οκτώβριος 15 2018
Αρχική / Οικονομία & Ανάπτυξη / Αγρότες: Mείωση του  Ε.Φ.Κ για το πετρέλαιο το  2016

Αγρότες: Mείωση του  Ε.Φ.Κ για το πετρέλαιο το  2016

Οι συντελεστές υπολογισμού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3155 της 30ης Σεπτεμβρίου  2016 σελ 32932 άρθρο 2 παρ  1 της Κ.Υ.Α υπουργών Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  διαμορφώνεται από 0,23  ανά λίτρο για το 2015  σε 0,097 ανά λίτρο για το 2016 λόγω αναπροσαρμογής συντελεστών του τρίτου μνημονίου. Μία μείωση που υπερβαίνει το 57% ,ενώ για το 2017 καταργείται εντελώς.

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την επιστροφή φόρου  μη ύπαρξη  οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς   και φορολογική διοίκηση ,   γιατί  αλλιώς  εμπίπτουν στις διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού.  Για ποσά στην φορολογική διοίκηση άνω των 1.500,00 ευρώ ,  για τους δικαιούχους που έχουν μόνο χρέη ατομικά δύναται ο συμψηφισμός και μέχρι το σύνολο της  οφειλής ,  ενώ  για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία , με τα ποσά των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

Διαδικασία επιστροφής

1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται άπαξ σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V της παρούσης και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη ΔΗΛΕΔ, η οποία προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία τους. Ειδικότερα η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης. Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις με τους δικαιούχους σε ηλεκτρονική μορφή, με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν ανά δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας κάθε δικαιούχου στη ΔΗΛΕΔ, προκειμένου να προσδιοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε.

3. Κατά την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους δικαιούχους της παρ. 5 του άρθρου 78 του Τελωνειακού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – Ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄ 170) και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. – Ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα]. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Ειδικότερα, από το προς επιστροφή ποσό του φόρου και κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού και της παρακράτησης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 42 παρ. 1 και 48 παρ. 2 του Κ.Φ.Δ. (περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση), παρακρατείται ποσό μέχρι το ύψος οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

4. Ο έλεγχος για την ύπαρξη οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιείται από τη ΔΗΛΕΔ στα πληροφοριακά συστήματα τελωνείων (Icisnet) και ΔΟΥ (Taxis), ενώ για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. η ΔΗΛΕΔ ενημερώνεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Α. Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη στα Τελωνεία προς συμψηφισμό. Η ΔΗΛΕΔ δημιουργεί νέο ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο εμφανίζεται ανά δικαιούχο σε ξεχωριστές στήλες τόσο το αρχικά προσδιορισμένο ποσό επιστροφής όσο και το οφειλόμενο στα τελωνεία ποσό. Η ΔΗΛΕΔ συντάσσει και αποστέλλει στα αρμόδια τελωνεία καταστάσεις με τα ποσά ανά οφειλέτη, προ- κειμένου αυτά με τη διαδικασία της παραγράφου 5 να προβούν στις ενέργειες είσπραξης με συμψηφισμό των οφειλών των δικαιούχων. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Β και Γ της παρούσας παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Β. Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα προς συμψηφισμό. α) Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη προς συμψηφισμό στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα και το αρχικό ποσό της επιστροφής δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο ή αυτό τα υπερβαίνει, αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, τότε για τους δικαιούχους που έχουν μόνο χρέη ατομικά δύναται ο συμψηφισμός να διενεργηθεί κεντρικά. Εάν μετά την ανωτέρω διαδικασία, υφίσταται ποσό προς επιστροφή στους δικαιούχους, το νέο αρχείο που θα δημιουργηθεί, αφού έχουν προσδιοριστεί και τα ποσά που έχουν συμψηφιστεί λόγω ατομικών χρεών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα, αποστέλλεται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου με τη σειρά της να προσδιορίσει τα οφειλόμενα ποσά στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). 32934 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3155/30.09.2016 Μετά από τη σχετική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιστρέφεται το αρχείο στο Γ΄ Τμήμα της ΔΗΛΕΔ ενημερωμένο για κάθε ΑΦΜ, με τα ποσά των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Στη συνέχεια συντάσσεται από την ΔΗΛΕΔ η τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τους συμψηφισμούς, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει αρμοδίως, ανά Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο, εκκαθαρισμένα Φύλλα Έκπτωσης συγκεντρωτικά με ποσό ισόποσο των οφειλών που διενεργήθηκε ο συμψηφισμός κεντρικά. β) Στις λοιπές περιπτώσεις, η διαδικασία συμψηφισμού και παρακρατήσεων, διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει αρμοδίως, ανά Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο, εκκαθαρισμένους ανά δικαιούχο τίτλους επιστροφής – Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), με το εναπομείναν μετά τους συμψηφισμούς στα τελωνεία ποσό. Μετά τον συμψηφισμό των προς επιστροφή ποσών με τις οφειλές στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα και την παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον υπάρχει εναπομείναν ποσό οι Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα αναζητούν, υποβάλλοντας αιτήματα μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τις οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να γίνουν οι κατά νόμο παρακρατήσεις και αποδόσεις. Εφόσον απομένουν ποσά προς επιστροφή, αυτά επιστρέφονται από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα στους φορολογικά ενήμερους δικαιούχους. Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου σε εξόφληση του τίτλου πληρωμής (ΑΦΕΚ) εκδίδεται για το εναπομείναν προς επιστροφή ποσό, γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικής Διαχείρισης με αρ. 103470. Τα Φύλλα Έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά, εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Γ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στα Τελωνεία και στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα βεβαιωμένα χρέη και οι δικαιούχοι είναι φορολογικά ενήμεροι. Η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους επιστροφής και τα προς επιστροφή ποσά τους, προκειμένου να προσδιορίσει τα προς παρακράτηση οφειλόμενα ποσά στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Μετά από τη σχετική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιστρέφεται το αρχείο στη ΔΗΛΕΔ ενημερωμένο για κάθε ΑΦΜ, με τα ποσά των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 5. Η ΔΗΛΕΔ, ως αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση στην Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, του Γ.Λ. Κράτους, η οποία περιλαμβάνει τα προσδιορισμένα προς επιστροφή ποσά των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και τα προς απόδοση ποσά προς τα Τελωνεία και τους Ο.Κ.Α. για τη διενέργεια της πληρωμής και του συμψηφισμού. Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά μικρότερα ή ίσα των 5 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου της Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την τελική συγκεντρωτική κατάσταση της ΔΗΛΕΔ, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, με χρέωση του λογαριασμού 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», αφενός πιστώνει τους λογαριασμούς (IBAN) των Τελωνείων και αφετέρου πιστώνει το λογαριασμό της πληρώτριας Τράπεζας, με το προς επιστροφή ποσό των δικαιούχων και των ΟΚΑ για την επακόλουθη πίστωση των λογαριασμών τους. Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής, η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο με τους λογαριασμούς (IBAN) των δικαιούχων προσώπων και των Ο.Κ.Α., καθώς και τα ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς. 6. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ των προηγούμενων ετών για τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1. Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να αναζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που, είτε έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, είτε έχουν συμψηφισθεί με τυχόν οφειλές τους, με σχετική πράξη καταλογισμού που θα εκδοθεί από το αρμόδιο Τελωνείο, που βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου.

 

Διαδικασία τακτοποίησης των επιστροφών

Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε αντίστοιχο λογαριασμό του Ισολογισμού. Η τακτοποίηση των επιστροφών και αποδόσεων των φόρων ως αφαιρετικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης για τα προς επιστροφή και απόδοση ποσά που περιλαμβάνει η συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει στις ΔΟΥ τακτοποίησης αναλυτική κατάσταση με τα ποσά επιστροφής και απόδοσης και τους ΚΑ εσόδων που πρέπει να τακτοποιηθούν. Σε συνέχεια οι ΔΟΥ τακτοποίησης εκδίδουν για το συνολικό ποσό των επιστροφών και αποδόσεων γραμμάτιο συμψηφιστικής Τεύχος Β’ 3155/30.09.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32935 διαχείρισης σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικής Διαχείρισης με αρ. 103560 και μειώνουν αντίστοιχα τα έσοδα προϋπολογισμού. Αναφορικά με τα ποσά των επιστροφών που εξοφλούνται μέσω ΔΟΥ χρεώνεται ισόποσα ο Λογαριασμός Χρηματικής Διαχείρισης με αρ. 103557 κατά την ημέρα εξόφλησής τους. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πληρώνονται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους. Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής της απαίτησης κατά περίπτωση, η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει έγγραφο στην αρμόδια Τράπεζα, ώστε να μεταφέρει με εντολή της, το σύνολο των ανωτέρω ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με ενημέρωση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου, προκειμένου να εμφανιστούν εκ νέου ως έσοδα προϋπολογισμού.

 

Δείτε επίσης

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ : Όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία, όλοι πρέπει να καλύπτονται από το Συλλογικό Δίκαιο

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες στον ΟΤΕ όπου …

Αρέσει σε %d bloggers:
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο